Επιτροπή επείγουσας αντιμετώπισης τραύματος

Επιτροπή επείγουσας αντιμετώπισης τραύματος 

Πρόεδρος: Ντουράκης Δημήτριος

Μέλη: Αλεξίου Κωνσταντίνος, Καρλής Γεώργιος, Μπαϊρακτάρη Αγγελική, Πανταζόπουλος Χαράλαμπος

Αναπληρωματικά Μέλη: Πανταζόπουλος Ιωάννης, Γαβρά Αικατερίνη

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  • Η ενημέρωση των βασικών αλλαγών σε επίπεδο επείγουσας αντιμετώπισης του τραύματος όλου του ηλιακού φάσματος
  • Η προώθηση βασικών και κλινικών επιστημών και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και ιδεών μέσω επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων, η έκδοση ενημερωτικών δελτίων και/’η προσωπικής επικοινωνίας των μελών της Επιτροπής μεταξύ τους ή με μέλη συναφών επιτροπών.
  • Η ενθάρρυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιστημονικής καθοδήγησης των νέων ερευνητών στην αντιμετώπιση του τραύματος.