Πολιτική Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ» (εφεξής ΕΕΚΑΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, (Πατησίων 89, Τ.Κ. 10434) σας ενημερώνει ότι η εκ μέρους του επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων [Νόμος 2472/1997, Νόμος 2774/1999, αποφάσεις και οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, Κανονισμός «GDPR» (ΕΕ) 2016/679] και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

1.Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο, όπως και διαφορετικές πληροφορίες που εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου (υποκείμενο των δεδομένων).

2. Επεξεργασία Δεδομένων Είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:
 • συλλογή, καταχώρηση και διατήρηση δεδομένων, η οργάνωση και τροποποίηση των δεδομένων, η αναζήτηση, ανάκτηση και χρήση των δεδομένων, η τυχόν αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτο μέρος καθώς και η διαγραφή ή καταστροφή τους.

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων

Είναι το πρόσωπο, η εταιρεία ή οργανισμός που αποφασίζει τους «σκοπούς για τους οποίους» και «τα μέσα με τα οποία» γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στο γιατί τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα μέσα αναφέρονται στο πώς τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι εν προκειμένω το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ» (εφεξής ΕΕΚΑΑ).
4. Για ποιους σκοπούς και ποια Δεδομένα συλλέγουμε & επεξεργαζόμαστε

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, είτε κατά την εγγραφή σας ως μελών του σωματείου μας, είτε κατά την εγγραφή σας στην λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου μας, είτε κατά την υποβολή αιτήματος για την συμμετοχή σας σε ένα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Τα δεδομένα αυτά είναι τα ελάχιστα αναγκαία α) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με βάσει το Νόμο και το Καταστατικό μας, β) την υλοποίηση της συμμετοχής σας στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, γ) την εκπλήρωση των αιτημάτων που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας αλλά και δ) οποιαδήποτε άλλη πράξη επεξεργασίας κριθεί αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας μετά από προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Ειδικότερα τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελμα και, σε περίπτωση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και επαγγελματική έδρα (για λόγους τιμολόγησης).

5. Νομική Βάση συλλογής και επεξεργασίας Δεδομένων

 • νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς είναι, στην περίπτωση της εγγραφής σας ως μελών, η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ως σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Κανονισμού «GDPR»), στην περίπτωση της συμμετοχής σας στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του Κανονισμού «GDPR») και η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Κανονισμού GDPR)· Στην περίπτωση αποστολής ενημερωτικών δελτίων η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Κανονισμού GDPR).

6. Με ποιο τρόπο συλλέγουμε & επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών (1) για τους οποίους συλλέχθηκαν, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (2) και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για την ΕΕΚΑΑ και δεν θα διαδίδονται. Η ΕΕΚΑΑ δύναται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας: α) στο βαθμό που υποχρεούται εκ του νόμου β) για να εδραιώσει, ασκήσει, προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα γ) σε μη κερδοσκοπικούς φορείς (3) υπό την αιγίδα των οποίων τελεί και με τους οποίους συνεργάζεται προκειμένου να παρέχει εξειδικευμένα και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα για την συμμετοχή στα οποία χορηγήσατε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι ως άνω αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

1 Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που λήφθηκαν με σκοπό την συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων και των κλινικών φροντιστηρίων) της ΕΕΚΑΑ και την λήψη της οικείας πιστοποίησης, τα σχετικά δεδομένα τηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της ληφθείσας πιστοποίησης. Τυχόν υλοποίηση αιτήματος διαγραφής του αρχείου σας πριν την πάροδο του χρόνου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία μελλοντικής επιβεβαίωσης της χορηγηθείσας βεβαίωσης/πιστοποίησης εκ μέρους της ΕΕΚΑΑ.

2  Φορολογικά στοιχεία και παραστατικά βάσει της οικείας φορολογικής νομοθεσίας τηρούνται υποχρεωτικά και διαφυλάσσονται για έξι έτη από το τέλος της χρήσης που αφορούν.

3 όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council του οποίου την πολιτική απορρήτου οράτε στον σύνδεσμο https://erc.edu/privacy-policy.

7. Πώς εξασφαλίζουμε την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΚΑΑ λαμβάνει κάθε τεχνική και οργανωτική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των δεδομένων. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένα αρχεία και σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ειδικότερα, ο server στον οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα μας καθώς και τα email μας τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και προστατεύονται με firewall και συστήματα antispam.

Ωστόσο, η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η ΕΕΚΑΑ δεν δύναται να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. Συνακόλουθα, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον ιστότοπο της ΕΕΚΑΑ. Σε περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών.

8. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας
 • ΕΕΚΑΑ διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της (τεχνικό και διοικητικό) και το λογιστήριο, που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υποστήριξη της ΕΕΚΑΑ στην παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eekaa.com προκειμένου να:
 • ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά
 • ζητήσετε την διόρθωση, επικαιροποίηση ή/ και την διαγραφή τους.
 • εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
 • υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.
10. Αρμόδια Εποπτική Αρχή
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να χειρίζεται καταγγελίες και να ερευνά, αν χρειαστεί και από κοινού με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ΕΕΚΑΑ ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα, προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ, δικαιώματα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Η ΕΕΚΑΑ πρέπει να απαντά στο αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, η Αρχή ενδέχεται να μην εξετάσει την καταγγελία.

11. Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι διατυπώθηκαν λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΚΑΑ δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα δημοσιεύοντας την νέα έκδοση στον ιστότοπό της. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της ΕΕΚΑΑ τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εφόσον δεν υποβάλει αναφορά αντίρρησης. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΕΚΑΑ. Τηλ.:211-0121756 * Fax: 211-0121758 * email: info@eekaa.com

https://membership.iapi-indonesia.org/slot777/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/idn/https://rsmatamakassar.org/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/slot-maxwin/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/slot-zeus/https://hr.tarunabakti.or.id/zeus-slot/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/maxwin/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/thailand/https://ejournal.neurona.web.id/kamboja/https://hr.tarunabakti.or.id/sbobet/https://jakarta.perdami.or.id/idn/https://bkat.whs.or.id/public/platinum/https://journal.iapi-indonesia.org/toto/https://pesma-annur.net/kamboja/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/zeus/https://journal.loupiasconference.org/idn/https://hr.tarunabakti.or.id/luar-negeri/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/mpo/https://hr.tarunabakti.or.id/maxwin/https://ouvidor.rubineia.sp.gov.br/uploads/akun-pro-thailand/https://membership.iapi-indonesia.org/maxwin/https://kabarkalsel.com/uploads/akun-pro-thailand/https://hr.tarunabakti.or.id/idn/https://hr.tarunabakti.or.id/nexus/https://hr.tarunabakti.or.id/terbaru/https://hr.tarunabakti.or.id/zeus/https://hr.tarunabakti.or.id/thailand/https://hr.tarunabakti.or.id/easy-win/https://fush.fui.edu.pk/pasarantogel2/https://hr.tarunabakti.or.id/toto/https://hr.tarunabakti.or.id/depo-10k/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/pasarantogel2/https://hr.tarunabakti.or.id/pasarantogel2/https://ktadigitalpgri.org/assets/dist/img/platinum/https://journal.iapi-indonesia.org/khmer/https://virtual-economics.eu/https://jae.perhepi.org/depo-10k/https://digital.indef.or.id/https://jurnal.pusatsains.com/pasarantogel2/https://journal.iapi-indonesia.org/garansi/https://journal.iapi-indonesia.org/zeus/https://ejournal.usm.my/public/slot-luar-negeri/https://membership.iapi-indonesia.org/akun-pro-kamboja/https://membership.iapi-indonesia.org/idn/https://asaeca.org/wp-includes/pasarantogel2/https://asaeca.org/wp-content/slot-kamboja/https://journal.iapi-indonesia.org/demo-lucky-neko/https://ejournal.usm.my/public/slot-dana/https://www.hama-univ.edu.sy/slot-luar/https://js.lhu.edu.vn/judi-slot-triofus/https://membership.iapi-indonesia.org/mpo/https://vagas.unimedjau.com.br/storage/slot-depo-10k/https://daurah.arab-um.com/https://alyaumalarabi.arab-um.com/https://publicaciones.svrid.org.ve/https://web.rsmatamakassar.org/asset/https://web.rsmatamakassar.org/akun-pro-kamboja/https://ojs.didaktik-der-mathematik.de/pasarantogel2/https://pjmhsonline.com/pasarantogel2/https://pusatsains.com/wp-includes/idn/https://pusatsains.com/wp-content/pasarantogel2/https://journals.uab.pt/sugar-rush/https://ojs.didaktik-der-mathematik.de/starlight-princess/https://nv.nung.edu.ua/https://journal.iapi-indonesia.org/classes/http://periodicos.unifap.br/https://jms.ump.edu.pl/pasarantogel2/https://iedi.edu.br/wp-includes/sigma/https://journals.zetech.ac.ke/slot-depo25-bonus25/https://www.unjc.cu/depo10k/https://untref.edu.ar/uploads/demo/gates-of-olympus/https://untref.edu.ar/uploads/demo/sweet-bonanza/https://fjot.anfe.fr/https://tokorumput.com/wp-content/slot-depo-10k/http://www.inmedsur.cfg.sld.cu/https://nrais.dgda.gov.bd/public/pasarantogel2https://separcontenidos.es/dana/https://mediapencerahanbangsa.co.id/https://journals.asmarya.edu.ly/pasarantogel2/https://pdamindramayu.co.id/images/luar/https://pdamindramayu.co.id/demo/https://learning.modernland.co.id/git/slot-depo-10k/https://aihc.amexihc.org/toto/https://ouvidor.rubineia.sp.gov.br/uploads/akun-pro-kamboja/https://cstvcnmt.gialai.gov.vn/demo/https://sedimentologia.org.ar/slot-depo-10k/https://conference.vestnik-vsuet.ru/https://bundamediagrup.co.id/wp-includes/mpo/https://bundamediagrup.co.id/wp-includes/sv388/https://journal.dntb.gov.ua/slot-depo-10k/https://fjot.anfe.fr/js/https://portalderevistas.uam.edu.ni/public/pasarantogel2/https://perhepi.org/fae/akun-pro-jepang/https://jltl.com.tr/idnslot/https://esic.novacanaapaulista.sp.gov.br/uploads/akun-pro-kamboja/https://journals.qmu.ac.uk/sv388/https://membership.iapi-indonesia.org/akun-pro-jepang/https://ois.unsa.ba/slot-deposit-pulsa/http://103.165.243.97/doc/git/https://esic.novacanaapaulista.sp.gov.br/uploads/sigmaslot/https://www.rollingcarbon.org/https://www.savebugomaforest.org/https://www.sigmaslot-profil.com/https://vagas.unimedjau.com.br/storage/slot-dana/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://wpcpublisher.com/slot-luar-negeri/https://vagas.unimedjau.com.br/storage/slot-luar-negeri/https://serenityprime.net/https://civitic.indoamerica.edu.ec/wp-includes/pasarantogel2/https://v-rouge.com/slot-depo-10k/https://cwsconsulting.id/assets/uploads/slot-depo-10k/http://snabm.unim.ac.id/depo-10k/https://webscience-journal.net/https://www.chuka.ac.ke/gates-of-olympus-1000/https://data.energy.go.th/storage/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/public/luar/https://www.unjc.cu/sweet-bonanza/