Επιτροπή καταπληξίας (shock)

Πρόεδρος:  Χαλκιάς Αθανάσιος

Μέλη:  Κουκά Αικατερίνη, Μούζαρου Αγγελική, Πανταζόπουλος Ιωάννης, Πουρίκη Σοφία

Αναπληρωματικά Μέλη:  Αναστασόπουλος Δημήτριος, Λακουμέντας Ιωάννης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Καταπληξίας (Shock) της ΕΕΚΑΑ.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η συμβολή στην κατανόηση της παθολογικής φυσιολογίας όλων των τύπων καταπληξίας, των καταστάσεων χαμηλής ροής και των συναφών πεδίων, η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ερευνητικών και κλινικών αρχών στη μελέτη της καταπληξίας και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας και του κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο.

Ιδιαίτεροι στόχοι της Επιτροπής είναι η προώθηση της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας μέσω της Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας, η ενθάρρυνση των επαγγελματιών υγείας να ανταλλάσουν γνώση και ιδέες, η ενίσχυση της εκπαίδευσης των υγειονομικών και η καθοδήγηση των νέων ερευνητών στο ευρύτερο πεδίο της καταπληξίας. Στους στόχους της Επιτροπής περιλαμβάνονται και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ εγχώριων και/ή διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών, η οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων και η παροχή διεπιστημονικού πεδίου συζήτησης για τη διάδοση της γνώσης και τη βελτίωση της ποιότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων στους ασθενείς με καταπληξία.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια αναπτυσσόμενη κοινότητα που αφοσιώνεται στην προώθηση και βελτίωση της γνώσης σχετικά με την καταπληξία και τη διαχείριση της. Η συμμετοχή θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση όχι μόνο μεταξύ των μελών, αλλά και σε όλη την ευρύτερη κοινότητα των επαγγελματιών υγείας. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών συναντήσεων, των Τμημάτων και των Ομάδων Εργασίας, να προωθήσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, να αυξήσουν την αξιοπιστία του επιστημονικού τους έργου μέσω της σύνδεσης και της υπαγωγής τους στην Επιτροπή και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ισχυρό επιστημονικό δίκτυο με διεθνή απήχηση. Τα μέλη ενημερώνονται για όλα τα νέα της Επιτροπής Καταπληξίας μέσω ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου που αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Εκ μέρους της Επιτροπής Καταπληξίας (Shock)

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Χαλκιάς
MDMScPhDFESCFAcadTMFCP
Επίκ. Καθηγητής Αναισθησιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας